Hållbarhetsrapportering

Bli hållbar idag


En plattform för din hållbarhetsrapportering.

Avfall-UI-seethrough

En plattform - oändliga möjligheter

Checkmark-green
Klimatpåverkan

Checkmark-green
Taxonomirapportering

Checkmark-green
Hållbarhetsplan

Bli bäst i klassen

Använd färdigbyggda lösningar eller skräddarsy din egna rapporteringsmodell. Utvinn kraften av din data och bli en förebild när det kommer till hållbarhetsrapportering.

Rapportera enligt ESRS utan massor av tidskrävande handpåläggning. 

INSIKT-Scorecard-Green-Couch-Plants

Hållbarhetsplan

Engagera hela organisationen i hållbarhetsarbetet och säkerställ effektivt arbete.

Taxonomirapportering

Underlätta insamling av data för din rapportering enligt EU:s gröna taxonomi 

Klimatpåverkan

Förenkla processen för att samla in data om din klimatpåverkan och rapportera enligt de specifika kraven för ditt företag.

ESG-gradient-green

Vad är ESG?

ESG står för Environment, Social, and Governance, och det är en integrerad strategi som företag och investerare använder för att bedöma och hantera hållbarhetsaspekter i sina verksamheter och investeringar. Genom att fokusera på miljömässiga, sociala och styrningsmässiga faktorer skapas långsiktig hållbarhet och värde. Detta tillvägagångssätt främjar ansvarsfulla affärspraxis och bidrar till att skapa positiva påverkningar på både samhället och miljön.

Vad är CSRD?

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, är en europeisk reglering som syftar till att stärka och standardisera företags rapportering av hållbarhetsinformation. Den ämnar förbättra transparensen och jämförbarheten av företags hållbarhetsprestationer, vilket i sin tur främjar hållbarhetsmål och stöder investerare och andra intressenter i att fatta välgrundade beslut.

CSRD-gradient-palegreen
Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Vanliga frågor om hållbarhet

Varför ska man rapportera hållbarhet?

Förutom de krav som EU har kring rapportering av hållbarhet finns det flera andra anledningar till varför företag drar nytta av väl genomförda hållbarhetsrapporteringar. Att hållbarhetsrapportera är avgörande för företag av många skäl. För det första möter det ökande intresset från investerare och intressenter som söker företag som tar ansvar för sitt samhälls- och miljöavtryck. Hållbarhetsrapportering ger också företaget möjlighet att tydligt kommunicera sina mål, prestationer och strategier för att skapa en positiv påverkan. Dessutom kan det stärka företagets rykte och varumärke genom att visa engagemang för hållbarhet, vilket i sin tur kan leda till lojalitet från kunder och partners. Slutligen är hållbarhetsrapportering ett kraftfullt verktyg för intern styrning och planering, eftersom det ger insikter som hjälper företaget att förbättra sin övergripande hållbarhetsprestanda och identifiera områden för tillväxt och innovation. På det stora hela spelar hållbarhetsrapportering en nyckelroll i att skapa en ansvarsfull och framgångsrik framtid för företag och samhället i stort.

Vilka krav har företag i EU på sig relaterat till hållbarhetsrapportering?

Inom Europeiska unionen finns olika regelverk och initiativ som styr hur företag behöver rapportera om sina hållbarhetsinsatser. Dessa omfattar krav på att redovisa icke-finansiell information och har under den senaste tiden förstärkts genom förändringar i regelverket. Dessutom påverkas företag av riktlinjer som fastställer kriterier för att klassificera affärsaktiviteter som miljövänliga och hållbara. Detta innebär att företag behöver rapportera hur deras verksamhet överensstämmer med dessa kriterier. Utöver detta integrerar många investerare och finansinstitut inom EU faktorer som rör miljö, socialt ansvarstagande och god företagsstyrning (ESG) vid sina investeringsbeslut. Detta kan öka incitamenten för företag att rapportera om hur de hanterar och integrerar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!