Vad är ESG?

Tre övergripande kriterier

ESG är en förkortning för Environmental, Social, och Governance och utgör tre övergripande kategorier av kriterier som används för att utvärdera en organisations hållbarhetsprestanda och samhällsansvar.

Person-holding-tablet

Miljöhänsyn (Environmental)

Innebär att företaget beaktar och rapporterar om sina påverkningar på miljön samt sina insatser för att minska koldioxidavtryck, energianvändning och annan negativ påverkan på naturen.

Socialt ansvar (Social)

Fokuserar på företagets relationer med dess anställda, kunder och samhället de verkar i. Det inkluderar arbetsvillkor, mångfald, människorättsfrågor och engagemang i samhällsfrågor.

Företagsstyrning (Governance)

Inbegriper effektiva och transparenta styrningsstrukturer, etik och öppenhet. Det handlar om att säkerställa att företaget styrs på ett sätt som gynnar samtliga intressenter genom till exempel hållbarhetsredovisning, regelverksefterlevnad och visselblåsarsystem.

Vad betyder ESG?

Inom ramen för hållbarhetsredovisning har begreppet ESG fått allt större betydelse för företag som strävar efter att integrera principer för ansvarsfullt företagande. ESG representerar tre övergripande områden – Environmental, Social och Governance vilka på svenska översätts till Miljöhänsyn (Environmental), Socialt ansvar (Social) och Företagsstyrning (Governance) – och utgör en holistisk strategi för att mäta och rapportera företagens påverkan på samhället och planeten. I detta sammanhang är det värt att undersöka varje dimension av ESG, börjande med miljöhänsyn.

Varför ska man arbeta med ESG?

Genom att aktivt rapportera om Miljöhänsyn, Socialt ansvar och Företagsstyrning kan företag inte bara möta de växande förväntningarna från intressenter utan också positionera sig själva som hållbara aktörer i en komplex global ekonomi. ESG-kriterierna utgör en kompass för företag som strävar efter att skapa värde på ett sätt som respekterar miljön, främjar social rättvisa och bygger på transparenta och effektiva styrningsstrukturer. Att fler organisationer ökar sitt fokus på detta är märkbart och ett allmänt skifte i fokus syns tydligt ur tre olika perspektiv.

Ökade investeringar

Investerare och kapitalförvaltare integrerar ESG-kriterier i sina beslut för att minimera risk och främja hållbara investeringar.

Konsumentmedvetenhet

Medvetna konsumenter efterfrågar produkter och tjänster från företag som aktivt praktiserar hållbarhet och samhällsansvar.

Reglerande tryck

Regleringar och standarder, som EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (SFDR), kräver ökad transparens om hur företag integrerar hållbarhet i sina verksamheter.

För vilka är ESG intressant?

Rapportering av ESG har många intressenter. Förutom de ökande lagkraven från reglerande organ finns ett växande intresse bland ett företags olika intressenter. 

Investerare

Investerare är alltmer intresserade av ESG-kriterier när de fattar beslut om placeringar. De inser att företag med stark ESG-prestanda kan vara bättre positionerade för långsiktig tillväxt och stabilitet, samtidigt som de minskar risken för negativa händelser kopplade till miljö, sociala frågor och företagsstyrning.

Företag

Företag ser integrering av ESG-principer i sin verksamhet som en strategisk fördel. Detta kan förbättra samhällets uppfattning av företaget, minska kostnader genom effektivare resursanvändning och attrahera investeringar och kunder som är medvetna om hållbarhetsfrågor.

Samhället

ESG-frågor är viktiga för samhället i stort eftersom de adresserar miljöutmaningar, social rättvisa och god företagsstyrning. Företag som tar ansvar för dessa frågor kan bidra till en mer hållbar och rättvis värld.

Regeringar och reglerande organ

ESG är intressant för regeringar och reglerande organ som ser det som ett verktyg för att främja hållbar utveckling och säkerställa att företag agerar på ett ansvarsfullt sätt gentemot miljö, samhälle och god företagsstyrning.

Aktivistgrupper och icke-statliga organisationer (NGO)

Organisationer som fokuserar på miljöskydd, social rättvisa och andra samhällsfrågor kan använda ESG-kriterier som en grund för att bedöma företagsprestanda och främja förändring genom kampanjer och påtryckningar.

Konsumenter

Allt fler konsumenter blir medvetna om hållbarhetsfrågor och väljer att stödja företag som tar ansvar för miljön och samhället. Därför kan ESG-prestanda påverka konsumentbeteenden och köpmönster.

Hur mäter man ESG?

Att mäta ESG innebär att bedöma hur väl ett företag hanterar dessa faktorer och integrerar dem i sin verksamhet. Det finns flera metoder och verktyg för att mäta ESG där var och en har sina föredragna användningsområden.

ESG-poängsystem

Många ratingbyråer tillhandahåller ESG-poäng för företag baserat på deras prestationer inom miljö, socialt ansvarstagande och styrning. Dessa poängsystem utvärderar företagets prestationer genom att analysera dess miljöpåverkan, arbetsförhållanden, människorättigheter, affärsetik, mångfald och inkludering, samt bolagsstyrning.

ESG-index

ESG-index är sammansättningar av företag som bedöms ha goda ESG-prestanda. Dessa index kan användas för att mäta och jämföra prestationer över tid och mellan olika företag och sektorer.

ESG-ramverk

Det finns olika ramverk och riktlinjer som företag kan följa för att rapportera och hantera sina ESG-prestanda. Exempel inkluderar GRI (Global Reporting Initiative), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) och TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). För att följa etablerade ESG-ramverk kan man till fördel använda systemstöd för rapportering av klimatpåverkan, taxonomi och hållbarhetsplaner.


Valet av metod beror ofta på investerares eller företags specifika behov och mål. Oavsett vilken metod som används är syftet att främja hållbarhet och ansvarsfullt företagande genom att bedöma och förbättra företags prestationer inom miljömässiga, sociala och styrelserelaterade områden.

ESG går utöver att vara en trend; det är en nödvändighet för företag som strävar efter att vara relevanta och hållbara i dagens affärsvärld. Genom att omfamna ESG som en integrerad del av sina beslut och strategier positionerar företag sig för en framtid där hållbarhet inte bara är ett ord, utan en livsstil. Så, när vi pratar om ESG, låt oss inte bara se det som tre bokstäver, utan som byggstenarna för en mer hållbar och ansvarsfull affärsframtid.

Så här hjälper INSIKT dig

Gör det enkelt att rapportera ESG

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!