Hållbarhetsrapportering

Klimatpåverkan - snabbt och enkelt

 

Mät, rapportera och minska koldioxidutsläpp enkelt över alla områden för att bygga dina klimatstrategier på robust data och förstå din globala påverkan.

Time-green-circle

Spara tid

INSIKT är fullpackad med funktioner som hjälper dig att rapportera och följa upp snabbare och träffsäkrare.

People-green-circle

Involvera rätt personer

Med avancerad behörighetsstyrning kan du enkelt involvera fler i arbetet utan att vara nervös att någon ser något den inte borde.

Gear-green-circle

Minska manuellt arbete

Låt data strömma in i INSIKT och slipp manuellt samla in och sammanställa data. Med automatisk dataladdning blir det enkelt att hålla koll.

Minska osäkerheten i din hållbarhetsrapportering

Gör det enkelt att samla in data kring din klimatpåverkan och rapportera anpassat efter just ditt företags krav.

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Taxonomi-total
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Bars-gradient-green

Effektivisera sammanställning av data

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Chart-gradient-green

Fördela arbetet

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Growth-gradient-green

Väx och anpassa

Postclick, a global leader in digital advertising, was looking for a video messaging platform

Emissioner-on-green

Samla alla emissionsfaktorer på en plats


Administrera

Lägg till nya, justera tidigare och låt din lösning växa tillsammans med dig. Med smidig versionhantering ser du snabbt hur saker förändras över tid.

Kommunicera

INSIKT är fullpackat med funktioner för att underlätta samarbetet. Kommentera data och låt dina kollegor veta vad du kommit fram till.

Analysera

Med all data i ett verktyg kan du enkelt vrida och vända på informationen. Bygg dashboards för hållbarhetsdata eller identifiera trender mellan olika källor utan dyra kostnader.

Automatisera rapporteringen

Efter nya direktiv från EU är det inte konstigt att begrepp som ESG blivit väldigt populärt. Denna ökade popularitet gör sig extra tydlig utifrån tre olika vinklar.

Utgiftsbaserat

För de delar som görs utgiftsbaserat läser INSIKT enkelt ut från huvudboken. På så vis kan du kombinera utgifter på specifika konton med rätt emissionsfaktor för att räkna fram en klimatpåverkan

Konsumtionsbaserat

För de delar av redovisningen som sker konsumptionsbaserat fungerar INSIKT som samling för olika datamängder. Till exempel avfallsshantering i projekt, energiåtgång i olika fastigheter eller åtgång av byggmaterial. Dessa kombineras sedan med rätt emissionsfaktor så att du får en färdig beräkningen.

Flow-gradient-green
Chart-gradient-green-square

Fördela ansvaret för rapportering

Med INSIKT ser du snabbt till att rätt person ansvarar för att rapportera rätt data. Låt fastighetsförvaltare ange avfallsmängder i sina fastigheter, eller projektledare säkerställa att byggmaterialet är rätt redovisat i ett projekt. Den miljöansvarige får enkelt en samlad bild av klimatpåverkan utan att behöva jaga rätt på data.

Vanliga frågor om klimatpåverkan

Vad innebär det att rapportera klimatpåverkan?

Att rapportera klimatpåverkan innebär bland annat att noggrant mäta och spåra de växthusgasutsläpp som en organisation genererar för att utvärdera dess påverkan på miljön. Genom att kvantifiera koldioxidutsläpp kan företag och enskilda öka sin medvetenhet om och hantering av sin inverkan på klimatet. En korrekt redovisning är en värdefull resurs för företag, vilket möjliggör utveckling av strategier för att minska utsläppen och främja hållbara metoder. Vanligtvis uttrycks resultaten i enheter som koldioxidekvivalenter eller CO2e, vilket inkluderar inte bara koldioxid utan även andra växthusgaser. 

Vad är GHG och scope 1,2 och 3?

Greenhouse Gas Protocol (GHG) är en organisation som tillhandahåller de mest vedertagna globala standarderna för rapportering av klimatpåverkan av offentliga och privata sektorer. Denna organisation fastställer riktlinjer för hur företag kan definiera sina organisatoriska gränser för rapportering av växthusgasutsläpp och definierar uppdelningen av dessa utsläpp i Scope 1, 2 och 3. Syftet är att ge företag en klar översikt över var deras utsläpp sker både inom den egna verksamheten och i den bredare värdekedjan. GHG Protocol ger vägledning om vad som bör rapporteras, hur rapporteringen ska utföras samt hur data och emissionsfaktorer kan samlas in och användas.

Scope 1
Direkta växthusgasutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av organisationen, såsom bränsleförbränning på plats och processutsläpp, vilket direkt påverkar företagets koldioxidavtryck.

Scope 2
Indirekta växthusgasutsläpp från produktion av köpt och använd elektricitet, ånga, uppvärmning och kylning.

Scope 3
Andra indirekta växthusgasutsläpp som uppstår från källor som inte ägs eller kontrolleras av organisationen men där den har indirekt ansvar längs hela värdekedjan, till exempel vid inköp, användning och avyttring av produkter från leverantörer.

Vad är koldioxidekvivalenter?

En koldioxidekvivalent (CO2e) är en enhet som används för att standardisera och jämföra olika växthusgaser baserat på deras globala uppvärmningspotential i förhållande till koldioxid. Det innebär att olika växthusgaser omvandlas till den mängd koldioxid som skulle ha samma påverkan på klimatet under en specificerad tidsperiod. Koldioxidekvivalenter används ofta i klimatredovisning och -analyser för att ge en enhetlig måttstock för olika utsläpp och underlätta bedömningen av deras totala klimatpåverkan.

Vad är emissionsfaktorer?

Emissionssfaktorer är siffror som mäter hur mycket växthusgasutsläpp som genereras per enhet av en specifik aktivitet, till exempel bränsleförbränning eller energikonsumtion. Dessa faktorer agerar som omvandlingsverktyg och underlättar utvärderingen av miljöpåverkan inom olika sektorer genom att bistå i att uppskatta utsläppen. Det görs genom att multiplicera utsläppen med relevanta aktivitetsdata.

Ta kontrollen över din data

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!