Vad är målstyrning?

Målstyrning blir viktigare och viktigare i i den moderna organisationen. Vad innebär målstyrning och vad kan det finnas för för- och nackdelar?
2023-mar-20 08:38:00 Christopher Jonsson

Målstyrning handlar om att definiera och sätta upp specifika mål för att mäta prestation och framsteg på olika områden. Målstyrning används vanligtvis inom organisationer och företag dels för att driva verksamheten framåt och ständigt förbättras, dels för att tydliggöra och effektivisera kommunikationen av strategier, företagsmål och aktiviteter som genomförs för att nå dessa mål. Med rätt målstyrningsverktyg förenklas arbetet och det blir tydligt vilka mål organisationen har och vilka aktiviteter som skall genomföras för att önskad effekt skall nås.

Varför målstyrning - Vilken effekt är det vi söker?

Målstyrning är en avgörande faktor för att organisera och driva en verksamhet på ett effektivt sätt. Genom att sätta upp tydliga och mätbara mål kan organisationen fokusera på det viktigaste och undvika att slösa tid och resurser på mindre betydelsefulla uppgifter. Dessutom hjälper målstyrning till att skapa kraftsamling i förändringsarbetet genom att alla i organisationen strävar mot samma mål. Det leder till en likriktning som ökar chanserna för att aktiviteterna faktiskt genomförs, och ökar sannolikheten att de uppsatta målen faktiskt nås. Genom att involvera de anställda i processen skapas engagemang och motivation, vilket är avgörande för att uppnå önskat resultat. På så sätt kan målstyrning fungera som en kraftfull verktygslåda för att uppnå företagets vision och strategi på ett mer effektivt och strukturerat sätt.

Rätt mål för rätt tidshorisont!

När det kommer till målstyrning, förändrings- och förbättringsarbetet så är det viktigt att tänka på tidshorisonten för arbetet, vilket kan skilja mycket beroende på organisation. Företagets vision sträcker sig oftast över en väldigt lång tidshorisont, ibland benämns det som målet om 100 år. För att säkerställa att bolaget närmar sig sitt långsiktiga mål bryts detta ofta ned på årlig eller flerårig nivå. Allt eftersom tidshorisonten blir kortare och kortare så behöver mål och aktiviteter göras tydligare och anpassas efter dess tidshorisont. Ett långsiktigt mål kan oftast uppfattas som otydligt i det vardagliga arbetet, eftersom tidshorisonten är så lång, medans ett mål som är satt för en viss period, exempelvis ett kvartal, kan göras mycket mer konkret och enklare att få ett engagemang kring. Det är också vanligt att mål delas upp i delmål för att säkerställa att det övergripande målet för perioden nås och att vi rör oss i rätt riktning.

Genom att sätta upp tydliga mått, nyckelindikatorer (KPI:er), som mäter att organisationen faktiskt rör sig mot dess uppsatta mål, är det möjligt att kontinuerligt mäta prestation och framsteg på olika områden. Det kan exempelvis handla om att sätta upp mål för att vara en attraktiv arbetsgivare, hållbarhet, kundnöjdhet, produktion, försäljningsmål eller andra förbättringsområden. Målstyrning och förbättringsarbete är en kontinuerlig process och det är viktigt att mäta och följa framstegen för att säkerställa att rätt aktiviteter genomförs och att de får önskad effekt.

Vad är ett bra mål?

Teorin om målstyrning är enkel, det innebär dock inte att det är ett enkelt arbete. En viktig faktor är att sätta upp bra och tydliga mål, som organisationen senare kan bryta ned till aktiviteter som skall genomföras för att dessa mål skall nås. Att utveckla ett bra mål kan ibland vara svårt, några tips på vägen kan vara att utgå från följande:

 

1. Målet i sig
Vad är det faktiska målet och vilken effekt är det vi vill uppnå? Tänk på att det är en effekt vi söker, det är inte aktiviteten i sig som är ändamålet.

2. Gör målet specifikt och mätbart
Vilket eller vilka mått kan vi följa för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning?

3. Tidsbegränsat
Mål bör vara tydligt kopplat till när det förväntas vara uppnått.

4. Ambitiöst men realistiskt
Målet bör vara högt, utmanande och inspirerande, men det bör inte vara så högt att det upplevs som orealistiskt att nå inom den satta tidsramen.

5. Följs upp
Beroende på mål kan de följas upp allt från dagligen till årsvis, det är viktigt att mål kontinuerligt följs upp för att säkerställa att aktiviteterna vi genomför är rätt och att vi är på väg i rätt riktning.

6. Acceptans
För att alla ska sträva mot samma mål är det viktigt att förankra och skapa engagemang mot den effekt vi eftersträvar.

7. Gör målet meningsfullt
Vad är det vi försöker uppnå, vad innebär det om vi lyckas, för företaget och för individen.

Vad är målstyrt arbete?

Målstyrning används för flera olika syften, och det finns flera olika modeller för arbetet. Två av de mest vanliga är OKR (Objectives and Key Results) och Balanserat styrkort.

Exempel på olika områden som målstyrning används för:

  • Balanserad styrning
  • Hållbarhetsstyrning/ledning
  • Riskanalyser
  • Kvalitetsledning
  • Förbättringsarbete
  • Verksamhetsplanering
  • Miljöplanering

INSIKT Målstyrning

Vår produkt hjälper organisationer och företag att jobba med sitt målstyrningsarbete på ett enkelt och användarvänligt sätt. Produkten hanterar OKR, Balanserat styrkort, och andra målstyrningsmodeller. I produkten hanterar vi hela flödet från företagets vision som bryts ned till en plan för nästa år eller kvartal. Mål bryts ned i organisationen och vi arbetar agilt med korrigeringar och löpande uppföljning. Visualisera hur delarna i planen hänger ihop för att förklara varför vi gör de aktiviteter vi gör och ge utföraren motivation i syftet bakom aktiviteten.

 

Vill du veta mer om INSIKT Målstyrning?
Klicka här för att läsa mer 

Fortsätt läsa

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!